100kr* rabatt på din nästa beställning! Anmäl dig till Ergobabys nyhetsbrev här.

Integritetsskyddspolicy

1) Information ominhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter för ansvarig

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du nyttjar vår webbplats. Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter, med vilka du personligen kan identifieras.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i Allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) är "Petty Rader, Mönckebergstrasse 11, 20095 Hamburg, E-Mail: [email protected]". Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra bestämmer om syftena och medlen för behandling av personuppgifter.

1.3 Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom teckensekvensen "https://" och låssymbolen i webbläsarens textrad.

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats

Vid endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. "server-loggfiler"). När du läser in vår webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att kunna visa webbplatsen:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och klockslag för besöket
 • Volym på skickade uppgifter i byte
 • Ursprung/hänvisning, varifrån du besökte vår sida
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)

Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR grundat på vårt berättigade intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder på olagligt nyttjande.

3) Hosting & Content Delivery Network

Cloudflare
På vår webbplats använder vi ett så kallat innehållsnätverk (content delivery network) från teknikleverantören Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA (nedan kallad Cloudflare). Ett innehållsleveransnätverk är en webbtjänst som används för överföring av särskilt stora mediefiler (t.ex. bildfiler, sidoinnehåll eller skript) genom ett nätverk av regionalt fördelade och förbundna webbservrar. Genom att utnyttja Cloudflares innehållsleveransnätverk kan vi optimera hastigheterna vid inläsning av vår webbplats.
Rättslig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen att tillhandahålla vår webbplats på ett säkert och effektivt sätt samt att förbättra webbplatsens stabilitet och funktion.
Vi har slutit avtal om personuppgiftsbiträde med Cloudfare (se Data Processing Addendum på https://www.cloudflare.com/media/pdf/cloudflare-customer-dpa.pdf) i vilket vi förpliktar Cloudflare att skydda våra webbplatsbesökares personuppgifter och inte överlämna dem till tredje part. Vad gäller överföringen av personuppgifter från EU till USA hänvisar Cloudfare till de standardiserade dataskyddsbestämmelser som Europeiska kommissionen antagit och som ska säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls i USA.
Mer information finns i Cloudflares integritetsskyddspolicy på https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

4) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra nyttjande av vissa funktioner, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Detta innebär att små textfiler sparas på din enhet. Några av de cookies som vi använder raderas igen efter webbläsarsessionen, alltså när webbläsaren stängs (s.k. sessionscookies). Andra cookies lämnas kvar på din enhet och möjliggör för oss eller våra partnerbolag (cookies från tredjepartsleverantörer) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies placeras ut, registrerar och behandlar dessa i individuell omfattning viss användarinformationen, som webbläsar- och positionsuppgifter samt IP-adress. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven periods, som kan variera mellan olika cookies.

Delvis tjänar cookies till att lagra inställningar för att förenkla beställningsprocessen (t.ex. minnas innehållet i en virtuell kundkorg för ett senare besök på webbplatsen). Såtillvida enskilda av oss implementerade cookies även behandlar personuppgifter, sker behandlingen enligt art. 1 pkt. b GDPR, 6 avs. 1 pkt. b GDPR, antingen för genomdrivande av avtalet eller enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, för tillvaratagande av vårt berättigade intresse om bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av besöket på sidan.

Vi arbetar tillsammans med annonspartners som hjälper oss att utforma vårt interneterbjudande på ett intressant sätt. I detta syfte kommer vid ditt besök på vår webbplats också cookies från partnerbolag att sparas på din hårddisk (cookies från tredjepartsleverantörer). I nedanstående avsnitt informeras enskilt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den respektive inhämtade informationen.

Tänk på att du kan ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Varje webbläsare skiljer sig åt i sättet som cookies-inställningarna fungerar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookies-inställningar. Denna hittar du för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/questions/1174335
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=sv_SV
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Tänk på att om du inte accepterar cookies, kan funktionaliteten på vår webbplats bli begränsad.

5) Kontakt

5.1 Påminnelse om utvärdering via Trusted Shops
Om du under eller efter din beställning gett oss ditt uttryckliga medgivande för detta enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR, vidarebefordrar vi din e-postadress till utvärderingsplattformen Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops. it ), så att denna kan skicka dig en påminnelse om utvärdering per e-post.
Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att meddela den person som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen eller via utvärderingsplattformen.

5.2 Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas det personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Om man tar i kontakt i syfte att avsluta ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta.

6) Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för avtalshantering

Enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR inhämtas och bearbetas personuppgifter vidare, om du meddelar oss dessa för fullgörandet av ett avtal eller vid öppnande av ett kundkonto. Vilka uppgifter som inhämtas framgår av respektive inmatningsformulär. Ditt kundkonto kan när som helst raderas och detta kan göras genom underrättelse till ovannämnda adress och ansvarig part. Vi sparar och använder de uppgifter som du har delat med oss för att hantera våra uppdrag. När avtalet i sin helhet har fullgjorts eller ditt kundkonto har raderats spärras dina uppgifter i enlighet med skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, och raderas sedan, såvida du inte uttryckligen medgivit ytterligare användning av dina uppgifter eller om det enligt lagstiftningen stipuleras att det är tillåtet med ytterligare databehandling från vår sida, vilket vi informerar om nedan.

7) Uppgiftsbehandling vid beställningshantering

7.1 De av oss inhämtade personuppgifterna vidarebefordras i samband med uppdragshanteringen till det transportföretag som leverantören har anlitat om detta är nödvändigt för att leverera varan. Dina betalningsuppgifter lämnar vi till det anlitade kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, om detta är nödvändigt för betalningshantering. Om en betaltjänst används framgår detta tydligt av den nedanstående informationen. Den rättsliga grunden för vidarebefordran av uppgifter är härvidlag art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR.

7.2 Vidarebefordran av personuppgifter till transporttjänstföretag

- DHL
Om utbärningen av varan sker genom transporttjänstföretaget DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), så lämnar vi ut din e-postadress enligt art. 6 avsn. 1 pkt. a GDPR till DHL för utbärning av varan i syfte att kunna avstämma leveranstidpunkten eller för att skicka leveransavisering, om du för detta syfte under beställningsprocessen gett ditt uttryckliga medgivande. I annat fall lämnar vi, i utbärningssyfte och enligt art. 6 avsn. 1 pkt. b GDPR, endast ut namnet på mottagaren och leveransadressen till DHL. Vidarebefordran sker endast såvida detta är nödvändigt för varuleveransen. I detta fall är en föregående avstämning av leveranstidpunkten med DHL eller leveransavisering inte möjlig.
Medgivandet kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot ovan angiven ansvarig eller gentemot transporttjänstföretaget DHL.
- Postnord
Om utbärningen av varan sker av transporttjänstföretaget Postnord (Terminalv. 24, 171 73 SOLNA, Sverige), så lämnar vi ut din e-postadress enligt art. 6 avsn. 1 pkt. a GDPR till Postnord för utbärning av varan i syfte att kunna avstämma leveranstidpunkten eller för att skicka leveransavisering, om du för detta syfte under beställningsprocessen gett ditt uttryckliga medgivande. I annat fall lämnar vi, i utbärningssyfte och enligt art. 6 avsn. 1 pkt. b GDPR, endast ut namnet på mottagaren och leveransadressen till Postnord. Vidarebefordran sker endast såvida detta är nödvändigt för varuleveransen. I sådant fall blir en föregående avstämning av leveranstidpunkten med Postnord eller leveransavisering inte möjlig.
Medgivandet kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot ovan angiven ansvarig eller gentemot transporttjänstföretaget Postnord.

7.3 Användning av payment-leverantörer (betaltjänstleverantörer)

- Adyen
Om du väljer betaltjänstleverantören Adyens betalningssätt, sker betalningshanteringen med payment-leverantören Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna, till vilken vi inom ramen för beställningsproceduren vidarebefordrar dina uppgifter, jämte information om din beställning (namn, adress, IBAN, BIC, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Vidarebefordran av dina uppgifter sker endast i betalningshanteringssyfte till betaltjänstleverantören Adyen och endast i den utsträckning som är nödvändigt för detta syfte.

8) Webbaserad marknadsföring

8.1 Facebookpixel för att skapa anpassade målgrupper (custom audiences) med utökad avstämning och med verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool)
På vår webbplats används s.k. Facebookpixlar i läge med utökad avstämning från det sociala nätverket Facebook som drivs av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland (nedan kallad Facebook).
Under förutsättning av att användaren har lämnat sitt uttryckliga samtycke därtill innebär Facebookpixeln att adressen (URL) till vår länkade sida får ett tillägg om en användare på Facebook klickar på en av våra annonser. Därefter placerar vår webbsida som användaren hamnar på efter att ha klickat på Facebook-annonsen denna URL-parameter som webbkaka i användarens webbläsare. Dessutom inhämtar denna webbkaka särskilda kunduppgifter, exempelvis den e-postadress som vi insamlat på vår – till Facebook-annonsen länkade – webbsida i samband med händelser som köp, kontoinloggningar eller registreringar (s.k. läge med utökad avstämning). Webbkakan läses sedan av Facebookpixel på så sätt att information, inklusive användarens personuppgifter, kan överföras till Facebook.
Genom Facebookpixlar med utökad avstämning kan Facebook avgränsa besökarna av vår webbplats som målgrupp för visning av annonser på Facebook (Facebook Ads). Därmed utnyttjar vi Facebookpixel med utökad avstämning för att visa våra annonser på Facebook endast för sådana Facebookanvändare som redan har visat intresse för vår webbplats eller som uppvisar särskilda egenskaper (t.ex. intresse av särskilda ämnen eller produkter, varvid detta intresse härleds från besök av andra webbplatser), egenskaper som vi överför till Facebooks s.k. anpassade målgrupper (custom audiences). Vårt syfte med Facebookpixel med utökad avstämning är dessutom att garantera att våra annonser på Facebook motsvarar användarnas möjliga intresse och inte framstår som störande. Vidare kan vi utvärdera effekten av våra annonser på Facebook i statiska syften och för marknadsundersökningar genom att fastställa om användaren leds vidare till vår webbplats efter att ha klickat på en annons på Facebook (s.k. konvertering). Jämfört med standardvarianten av Facebookpixel ger läget med utökad avstämning oss ännu bättre möjligheter att mäta verkningsgraden för våra reklamkampanjer eftersom läget registrerar fler tillhörande konverteringar.
Alla överförda personuppgifter sparas och behandlas av Facebook, och därmed är en koppling till användarprofilen i fråga möjlig och Facebook kan använda personuppgifterna för egna marknadsföringssyften i överensstämmelse med Facebooks integritetsskyddspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/. Personuppgifterna kan möjliggöra för Facebook och Facebooks partner att styra annonsering på och utanför Facebook.
Dessa personuppgiftsbehandlingar utförs endast om du har lämnat ditt samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen.
Den av Facebook skapade informationen överförs vanligen till en av Facebooks servrar och lagras där, varvid detta kan innebära att överföring sker till server från Meta Platforms Inc. i USA. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

8.2 - Dotdigital
Denna webbplats använder tjänster från DotDigital, en molnbaserad marknadsföringstjänst från dotdigital EMEA Ltd., No. 1 London Bridge, London, SE1 9BG, Storbritannien. Med hjälp av Dotdigital kan olika marknadsföringsåtgärder styras och synkroniseras genom ett centralt användargränssnitt. På så vis möjliggör DotDigital generering av kundämnen (leads), centraliserad marknadsföring via e-post och nyhetsbrev samt effektiv kontakthantering genom indelning i användarsegment. För att utföra de olika funktionerna använder Dotdigital webbkakor (cookies), små textfiler som lagras i webbläsarens cacheminne på den dator, mobil eller annan enhet du använder och som gör det möjligt för oss att analysera hur du använder webbplatsen. Webbkakor registrerar vissa uppgifter, t.ex. IP-adress, plats, tidpunkten för besöket på webbsidan osv. Uppgifter som samlats in med hjälp av DotDigital lagras på Dotdigitals servrar och utvärderas för vår räkning.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

9) Webbanalystjänst

Google (Universal) Analytics med Google Signals
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). Google (Universal) Analytics använder s.k. webbkakor, små textbaserade datafiler som sparas på din dator, mobil eller annan enhet och som kan utnyttjas för att analysera hur du använder en webbplats. Den av webbkakan skapade informationen om hur du använder webbplatsen (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligen till en av Googles servrar och lagras där, varvid detta kan innebära att överföring även sker till server från Google LCC. i USA.
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av enskild person. Tillägget innebär att Google maskerar (förkortar) din IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen och i övriga medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google LLC-server i USA och maskeras (förkortas) där.
För vår räkning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om händelser på webbplatsen och för att till oss leverera ytterligare tjänster anknutna till användningen av webbplatsen och webben. Därvid kommer den IP-adress din webbläsare överför inom ramen för Google (Universal) Analytics inte att kopplas till andra av Googles uppgifter.
Google Analytics erbjuder dessutom en särskild funktion, den s.k. demografiska dimensionen, som ger möjlighet att sammanställa statistik med beskrivningar om ålder, kön och personliga intressen för webbplatsens användare, grundade på utvärderingar av intressebaserad annonsering och under utnyttjande av uppgifter tillhandahållna av tredje part. Funktionen gör det möjligt att fastställa och skilja mellan olika användargrupperingar på webbplatsen, syftande till att på bättre sätt kunna rikta marknadsföringsåtgärder mot särskilda målgrupper. Uppgiftsposter som insamlats i den ”demografiska dimensionen” kan inte kopplas till enskild person.
För mer detaljerad information om de behandlingar som föranleds av Google Analytics och om hur Google behandlar personuppgifter från webbplatser, se https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor från Google Analytics för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Om du inte har lämnat ditt samtycke till behandlingen används Google Analytics inte när du besöker webbplatsen.
Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att avaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen. Vi har slutit avtal om personuppgiftsbiträde med Google Analytics i vilket vi förpliktar Google Analytics att skydda våra webbplatsbesökares personuppgifter och inte överlämna dem till tredje part. Vad gäller överföringen av personuppgifter från EU till USA hänvisar Google till de standardiserade dataskyddsbestämmelser som Europeiska kommissionen antagit och som ska säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls i USA.
Ytterligare information om Google (Universal) Analytics hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de
Som komplement till Google Analytics använder den här webbplatsen även tjänsten Google Signals. Med Google Signals kan vi låta Google sammanställa rapporter som sträcker sig över flera enheter (cross device tracking). Om du har aktiverat "anpassade annonser" i ditt Google-konto och länkat dina uppkopplade enheter till ditt Google-konto, kan Google – under förutsättning att du enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen (se ovan) har lämnat ditt samtycke till användning av Google Analytics – analysera ditt användarbeteende över olika enheter och skapa databasmodeller som bygger på dessa uppgifter. Härvid tas hänsyn till inloggningar och enhetstyper för sidans alla besökare som var inloggade på ett Google-konto och utförde en konvertering. Informationen visar bland annat på vilken enhet du först klickade på annonsen och på vilken enhet tillhörande konvertering ägde rum. Google överlämnar härvid till oss inga personuppgifter som kan kopplas till enskild person, utan endast statistik som bygger på Google Signals. Du kan stänga av funktionen som skapar analys över olika enheter genom att inaktivera "anpassade annonser" i ditt Google-konto. Hur du gör den inställningen förklaras här: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv
Mer information finns här: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=sv#zippy=%2Cthemen-in-diesem-artikel%2Cinneh%C3%A5ll-i-artikeln

10) Sajtfunktioner

10.1 Trusted Shops Trustbadge
För att kunna visa kvalitetscertifieringen Trusted Shops och för att kunna erbjuda köpare medlemskap i Trusted Shop efter beställning har vi bäddat in tillitsmärket Trustbadge från Trusted Shops på denna webbplats.
Rättslig grund enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen är vårt vid en intresseavvägning övervägande och berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra erbjudanden på optimalt sätt. Tillitsmärket Trustbadge och tjänsterna som marknadsförs i samband därmed är erbjudanden från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland.
När ett tillitsmärke Trustbadge öppnas, sparar webbservern automatiskt en serverloggfil som t.ex. innehåller åtkomstdata som dokumenterar öppningen i form av din IP-adress, datum och klockslag vid öppning, överförd datamängd samt information om vilken leverantör begäran kom ifrån. Dessa åtkomstdata utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter att du avslutat ditt besök på sajten.
Ytterligare personuppgifter överförs till Trusted Shops endast om du efter fullgjord beställning tar beslut om att använda produkter från Trusted Shops eller redan är registrerad för sådan användning. I så gäller bestämmelserna enligt det avtal som har slutits mellan dig och Trusted Shops.

10.2 Användning av videos på Youtube
Denna webbplats använder Youtubes funktion för att bädda in annonser och spela upp videofilmer från leverantören Youtube, vilken hör till Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google).
Här används det utvidgade uppgiftsskyddsläget, vilket enligt leverantörens uppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av video. Om uppspelning av inbäddad Youtube-video startar använder leverantören Youtube webbkakor för att samla in information om användarens beteenden. Enligt upplysningar från Youtube används dessa webbkakor bland annat till att registrera statistik om videofilmerna, förbättra användarvänligheten och förhindra användning som utgör missbruk. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter direkt kopplas till ditt konto om du klickar på videon. Om du inte önskar sammankopplas med din YouTube-profil måste du logga ut innan du trycker på knappen. Du har rätt att invända mot att sådan användarprofil skapas. För att utöva denna rättighet måste du kontakta YouTube. Inom ramen för användning av Youtube kan personuppgifter överföras till Google LLC:s server i USA.
Oberoende av om inbäddade videofilmer spelas skapas en förbindelse med nätverket Google varje gång denna webbplats öppnas, vilket utan vår påverkan kan innebära att ytterligare behandling av personuppgifter utförs.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt inhämtning av uppgifter med hjälp av spårningspixel från den dator, mobil eller annan enhet du använder, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Om du inte lämnar ditt samtycke till behandlingen används inga videofilmer från Youtube när du besöker webbplatsen.
Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att avaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen via alternativa möjligheter, som meddelas på webbplatsen.
Mer information om Youtubes integritetsskydd framgår av Youtubes allmänna användningsvillkor på https://www.youtube.com/static?template=terms samt av Googles integritetsskyddspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv

10.3 Svar på platsannons via e-post
På vår webbplats publicerar vi lediga platser under en särskild rubrik för att intresserade ska kunna söka platsen genom e-post till en angiven kontaktadress.
För att ansökanden ska kunna delta i rekryteringsprocessen krävs att hen tillsammans med ansökan per e-post till oss överlämnar alla personuppgifter som vi behöver för att kunna göra en rättvis bedömning och ett välgrundat val.
Vi behöver allmänna uppgifter om ansökanden (namn, adress, telefonnummer, adress för elektroniskt meddelande) och intyg om de kvalifikationer som krävs för arbetet i fråga. I förekommande fall behövs även uppgifter om personlig hälsa som vi ska ta särskild hänsyn till när det gäller ansökandens rättigheter inom arbetsrätten och områden som rör social trygghet och socialt skydd.
Av den aktuella platsannonsen framgår vad som i det enskilda fallet behöver ingå i ansökan för att den ska möta våra krav och i vilken form detta innehåll ska överföras per e-post.
När ansökan inkommit till den e-postadress vi angivit sparar vi ansökandens uppgifter och behandlar dem endast i syftet att handlägga ansökan. För att få svar på frågor som uppkommer i samband med handläggningen använder vi antingen den e-postadress eller det telefonnummer som ansökanden har tillhandahållit med sin ansökan.
Rättslig grund för dessa behandlingar inklusive att vi tar kontakt med ansökanden för uppföljningsfrågor är artikel 6 punkt 1 b dataskyddsförordningen (vid behandling i Tyskland i kombination med 26 § 1 st. tyska personuppgiftslagen BDSG) därigenom att rekryteringsförfarandet utgör ett skeende som syftar till att arbetsavtal ska kunna slutas.
I den mån inom ramen för rekryteringsförfarandet ansökanden ombeds tillhandahålla sådana särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9 punkt 1 dataskyddsförordningen (exempelvis uppgifter om hälsa eller om funktionshinder), sker behandlingen enligt artikel 9 punkt 2 b dataskyddsförordningen för att vi ska kunna utöva våra särskilda rättigheter och fullgöra våra skyldigheter inom arbetsrätten och områden som rör social trygghet och socialt skydd.
Tillsammans eller alternativt kan behandlingen av sådana särskilda kategorier av personuppgifter även grundas på artikel 9 punkt 1 h dataskyddsförordningen om den genomförs av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård eller yrkesmedicin, bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras system.
Om ansökanden inte rekryteras inom ramen för ovan sagd utvärdering eller om ansökanden återtar sin ansökan i förtid, raderas senast 6 månader därefter de uppgifter ansökanden lämnat genom e-post inklusive den ursprungliga ansökning och alla andra elektroniska meddelanden, varvid först meddelande lämnas om den stundande raderingen. Tiden är fastställd utifrån vårt berättigade intresse att i förekommande fall kunna svara på uppföljande frågor och vid behov kunna fullgöra vår lagstadgade skyldighet att visa att vi inte har diskriminerat ansökanden.
Om rekryteringen framgångsrikt mynnar ut i ett arbetsförhållande vidarebehandlas överlämnade personuppgifter enligt artikel 6 punkt 1 b dataskyddsförordningen (vid behandling i Tyskland i kombination med 26 § 1 st. tyska personuppgiftslagen BDSG) i syfte att kunna fullgöra arbetsförhållandet.

11) Övrigt

Verktyg för samtycke till webbkakor

Denna webbplats använder ett verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) för att på effektivt sätt inhämta användares samtycke till webbkakor som kräver samtycke och till tillämpningar som bygger på användning av webbkakor. Verktyget för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) visas för användare som öppnar sidan i form av en gränssnittspanel där användare kan bocka för vilka webbkakor och/eller på webbkakor baserade tillämpningar som användaren väljer att lämna sitt samtycke till. Detta verktyg för samtycke till webbkakor innebär att endast de av våra webbkakor/tjänster laddas som användaren har lämnat samtycke till genom att sätta bock i tillhörande ruta. (Gäller de webbkakor/tjänster som kräver samtycke.) Därmed säkerställs att sådana webbkakor endast placeras på användarens dator, mobil eller annan enhet om användaren har lämnat sitt samtycke därtill.
Samtyckesverktyget placerar själv webbkakor som är tekniskt nödvändiga för att spara användarens val. Härvid sker som regel ingen behandling av personuppgifter.
Om behandling av personuppgifter (t.ex. IP-adress) ändå förekommer i enskilt fall för att spara, tilldela eller protokollera användarens inställningar gällande webbkakor, är rättslig grund för denna behandling vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen av en samtyckeshantering av webbkakor som är lagenlig, individuell och användarvänlig och därmed att vi kan utforma vår webbplats i överensstämmelse med lagenligt gällande bestämmelser.
Rättslig grund för denna behandling är vidare artikel 6 punkt 1 c dataskyddsförordningen. Som ansvarig för tillämpningen är vi enligt gällande lag förpliktade att endast använda webbkakor som användaren har lämnat sitt samtycke till. (Gäller inte tekniskt nödvändiga webbkakor.)
Mer information om den ansvarige för vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) och användarens valmöjligheteter i samband därmed, finns direkt på användargränssnittet på vår webbplats.

12) Rättigheter för berörda

12.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:

 • Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR;
 • Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR;
 • Rätt till radering enligt art. 17 GDPR;
 • Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;
 • Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR;
 • Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR;
 • Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR.

12.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN, SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTANNONSERINGSYFTE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DESSA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA ANNONSERINGSÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.

13) Varaktigheten för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.